Brønnbåt og ventemerd PO6

Last ned brønnbåtruter og ventemerdkriterier (Oppdatert 16.12.2022)

Brønnbåtruter

Brønnbåtrutene definerer hvor transport av sjøsatt fisk skal gå /flytting eller slakting av fisk. Prinsippet går ut på at fisk som har begrenset risiko for smitte av sykdom i sjø skal beskyttes fra smitte fra transportert fisk som passerer. De områdene som er markert med rødt eller rosa skal derfor kun passeres med fysisk lukket transport. Brønnbåter skal som hovedregel følge oppgitt brønnbåtrute, eller velge rute med større avstand til lokaliteter i drift. Dersom det etableres smitte av PD i et område kan området åpnes for semilukket transport (desinfeksjon av transportvann før utslipp) gjennom området.

PD-bekjempelsesplan stiller krav til fysisk lukket transport av fisk med PD forbi lokaliteter som PD-fri lokaliteter. I PO6 ivaretas dette kravet ved at slike fiskegrupper transporteres fysisk lukket i områder uten PD-smitte. Vær også oppmerksom på minstekrav er semilukket transport også utenfor de røde områdene i kartene under.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at Mattilsynet forventer at oppdretter implementerer oppfølging av passerende båttrafikk i sin internkontroll. Det skal gjøres tiltak dersom det observeres at brønnbåter passerer nærmere enn angitte traseer i brønnbåtrutene. Dersom det forekommer avvik fra rutene bør det legges opp en trase med større avstand fra lokaliteter med fisk.

Oversiktskart brønnbåtruter

Ventemerdkriterier

Det er satt spesifikke kriterier som må oppfylles for at fisken skal kunne ventemerdsettes. Disse er basert på PD, ILA, lakselus og ev. alvorlig uavklart sykdom. Målet er å redusere smitterisiko for de ulike agens, og beskytte områder nær slakteriene så lenge der ellers er en god sykdomsstatus eller der er relativt nyutsatt fisk. Når en starter å slakte fra en sone reduseres ofte kravene til ventemerdsetting.

Definisjoner

  1. Rosa områder illustrerer områder der det er krav til fysisk lukket transport
  2. Røde områder har samme krav, men er stamfisksoner
  3. I øvrige områder er minstekravet semilukket transport
Oversikt status PD og transport

Denne oppdateres sist i uka ved endringer i påviste lokaliteter. Endringer i transport endres også i brønnbåtrutene.

Oversikt over status PD og transport