Brønnbåt og ventemerd PO6

Last ned brønnbåtruter og ventemerdkriterier (Oppdatert 16.6.21)

Brønnbåtruter

Fra 1.1.21: Basert på avklaring av høringsprosess 1.1.21 kommer det en del spørsmål til praksis rundt transport av fisk med PD. I dialog med Mattilsynet i høst i forbindelse med PD-bekjempelsesplan og endringer i transportregelverket er det gjort avklaringer for praksis som gjelder all oppdrettsvirksomhet i PO6.

  • Inntil eventuelle andre føringer kommer fra Mattilsynet kan en praktisere brønnbåtruter etter nåværende prinsipper
  • Det ble også avklart at en kan praktisere ventemerdsetting i tråd med gjeldende retningslinjer for PO6

Brønnbåtrutene definerer hvor transport av sjøsatt fisk skal gå /flytting eller slakting av fisk. Prinsippet går ut på at fisk som nylig er satt i sjø skal beskyttes mot smitte fra transportert fisk som passerer. De områdene som er markert med rødt skal derfor kun passeres med lukket eller semilukket transport. Brønnbåter skal som hovedregel følge oppgitt brønnbåtrute, eller velge rute med større avstand til lokaliteter i drift. Når en har startet å slakte i en sone, og fisken har stått en stund i sjø åpner en gjerne opp for åpen transport gjennom området. Brønnbåter skal som hovedregel følge oppgitt brønnbåtrute, eller velge rute med større avstand til lokaliteter i drift.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at Mattilsynet forventer at oppdretter implementerer oppfølging av passerende båttrafikk i sin internkontroll. Det skal gjøres tiltak dersom det observeres at brønnbåter passerer nærmere enn angitte traseer i brønnbåtrutene. Dersom det forekommer avvik fra rutene bør det legges opp en trase med større avstand fra lokaliteter med fisk.

Oversiktskart brønnbåtruter

Ventemerdkriterier

Det er satt spesifikke kriterier som må oppfylles for at fisken skal kunne ventemerdsettes. Disse er basert på PD, ILA, lakselus og ev. alvorlig uavklart sykdom. Målet er å redusere smitterisiko for de ulike agens, og beskytte områder nær slakteriene så lenge der ellers er en god sykdomsstatus eller der er relativt nyutsatt fisk. Når en starter å slakte fra en sone reduseres ofte kravene til ventemerdsetting.

Siste endring

Kart

  1. Kongensvoll brakklegges juni 21 – skifter til «rosa» sone
  2. Froan endres fra rosa sone
  3. Nordmøre Nord endres fra rosa sone
  4. Frøya Øst endres fra rosa sone
  5. Kråkøy slakteri lukkes for åpen ventemerdsetting av fisk med påvist SAV 3 som følge av brakklegging Fosen Nord

Fargekoder i kart

Rosa områder som før signaliserte krav til semilukket transport er endret til «Særlig varsomhet», og markerer områder med nyutsatt smolt eller andre særlige smittehensyn. Det er ikke knyttet til spesielle krav. Minimum semilukket transport skal praktiseres i alle områder iht. nye krav

Neste rutinemessige endringer:

  1. Nordmøre nord brakklegges i desember 2021. Skifter til «rosa» sone
  2. Smøla nord brakklegges i april 2022. Skifter til «hvit sone» innen desember og «rosa sone» 1. april