Soneorganisering

Blått= Brakk vinter/vår partall Gul= Brakk Vinter/vår oddetall Svart = Brakk vår/sommer partall Grønt= Brakk vår/sommer oddetall. Rødt= Blandet sone, brakk på anleggsnivå
Last ned sonekart for PO 6. Sist endret 25.04.2024

Sonestruktur i PO6

Strukturen er arbeidet frem fra 2006 med utgangspunkt i «Nordmørsmodellen» og utvikling pågår fortsatt. Sonene etableres etter «alt inn – alt ut»-prinsippet; Det skal være felles brakklegging i en sone på minimum en måned. Tradisjonelt har det vært satt ut fisk av samme generasjon i en sone, slaktet til omtrent samme tid. I senere tid har det tilkommet andre produksjonsformer, som storsmolt, som kan gjøre at det står fisk av litt ulik alder i sonene – men brakkleggingstid er den sammen.

Soner og biosikkerhetsprinsipper
Sonestrukturen er førende for en del av biosikkerhetsprinsippene i område, som brønnbåtruter, ventemerdkriterier og biosikkerhetskrav til båter og utstyr. Praksis er etablert etter prinsippet om å beskytte den yngre fisken mot potensiell smitte fra den eldre fisken – som har større risiko for å fange opp smittsom sykdom i sjøen over tid. Videre etableres egne krav / rutiner på sonenivå dersom det forekommer alvorlig sykdom sånn som ILA og SAV 3.

Hvordan lese sonekartet
Sonekartet viser hvilke lokaliteter som sammen utgjør en sone, med ulike farger. Fargekodene er forklart med utgangspunkt i når sonen er brakklagt.