Ekstrem strøm og vær

Oppdrett i sjø er ofte eksponert for sterke krefter gjennom det klima og de værtyper som råder i våre kystområder. Dette kombinert med lave luft- og sjøtemperaturer, kan gi store helse- og velferdsmessige utfordringer for fisken. Sterke strømforhold kan føre til at fisken over tid ikke klarer å stå imot strømmen og slik kommer i kontakt med notlin og får skader i huden. Samme type krefter, kan virke på nøter og føre til deformasjon av disse og vanskeligheter for fisken til å bevege seg i merden uten å komme i kontakt med notlin. Kraftig deformert not kan også føre til panikkadferd hos fisken. Dette kan medføre mekanisk skade på fisken og episoder med kraftig trenging. Resultatet blir økt dødelighet grunnet akutt oksygensvikt, og påfølgende store hudskader med sårutvikling på et senere tidspunkt.

Nøkkelfakta

NAVN:
Ekstrem strøm og vær
BEHANDLING:
Stopp i fôring kan gjøre at fisken senker seg dypere
ÅRSAK:
Uværsperioder og svært sterk strøm kan føre til at fisken kommer i kontakt med notlin
INDRE TEGN:
Ingen spesielle
TEMPERATUR:
Kan skje hele året, men opptrer hyppigere på høst og vinter
YTRE TEGN:
Ofte skader i huden. Det er ofte bakerste halvdel av fisken som er rammet, men også buk og snuteparti. Over tid kan det utvikles sår.
TIDSPUNKT:
Alle fiskestørrelser er rammet, mest i høst- og vinterstormer
HOVEDKJENNETEGN:
Store overfladiske hudskader i etterkant av uvær eller perioder med sterk strøm
FOREBYGGING:
Unngå lokaliteter som er svært eksponert for sterk strøm eller uvær
SPESIELL OPPFØRSEL:
Enkeltindivider får svekket almenntilstand og svømmer høyt og sakte i merden
SMITTEVEIER:
Horisontalt, sannsynligvis også vertikalt

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Unngå svært eksponerte lokaliteter
  • God opplodding av nøter
  • Husk overgang til storfisknøter straks fisken passerer 500 gram
  • Lavere tetthet særlig vinterstid, kan være av fordel


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.